Rioolpers.nl Ontmaskert

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.rioolpers.nl

 

Al onze medewerkers, waaronder ook vrijwilligers, zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. In  beginsel zullen zij bij een eventueel geschil meewerken aan een procedure bij de Raad voor de Journalistiek. Het recht wordt voorbehouden om aan een procedure bij de Raad voor de Journalistiek niet mee te werken, dat wordt dan om moverende reden toegelicht.

Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld,

Wij doen niet aan schuldvraag, maar belichten alle kanten van een zaak. Ook als de rechten van een eventuele verdachte / schuldige geschonden zijn weerhoudt ons dat niet om te publiceren.

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Alle door ons gebruikte illustraties, foto's en logo's en andere beelddragers zijn door ons rechtenvrij gebruikt. Deze hebben wij van de betreffende personen en organisaties bijvoorbeeld van hun openbare websites verkregen. Wij nemen geen enkele verantwoording voor de herkomst daarvan. Daarvoor verwijzen wij u naar de betreffende website. Deze disclaimer dient als vermelding en bronvermelding daartoe.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de site.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Wij streven ernaar dat de site goed functioneert en dat berichten die je via de site aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de site tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen

Alle aan ons gestuurde stukken, brieven en andere zaken kunnen worden gepubliceerd op deze website.

Telefoongesprekken, videocall's in de ruimste zin des woords worden altijd door ons opgenomen. Wij houden ons het recht voor deze te plaatsen op onze website

D I S C L A I M E R

(placeholder)